Koordinace aktivit ohledně Spalovny nebezpečných odpadů

Nikola Carić rozjíždí aktivity a jednání s dalšími neziskovými organizacemi a občany, kterým není lhostejné, že v Ostravě Přívoze se má rozšířit nová spalovna nebezpečných odpadů.

Zapojila se Arnika,  Piráti a Nikola Carić ve svém dřívějším působišti.
Nedělejme z Ostravy popelnici nebezpečného odpadu z celé republiky! Místní obyvatelé už v rámci procesu EIA připomínkují plánovanou spalovnu

OSTRAVA - Firma SUEZ Využití zdrojů a.s. plánuje v Ostravě stavbu další spalovny nebezpečného odpadu z celé České republiky. Místní lidé se obávají, že ve městě s jedním z nejšpinavějších ovzduší v Evropě[i] přibude další významný znečišťovatel. Ačkoliv se nekonalo žádné veřejné projednání a nikdo se neobtěžoval projekt představit místním obyvatelům, proces posuzování vlivůČi a také místní občané mají k tomuto záměru výhrady.

"Po prostudování celé dokumentace jsme došli k závěru, že vybudováním další nové spalovny s roční kapacitou 20 tisíc tun se Ostrava bezdůvodně stane nejen 'popelnicí' pro nebezpečný odpad z celé republiky, ale zcela zbytečně bude docházet k navyšování emisí ze spalování a zátěže ze související dopravy odpadů do spalovny. Řádově se bude jednat o tisíce nákladních aut ročně," říká Nikola Carić, ředitel Čistého nebe.

Nová spalovna v Ostravě je nadbytečná. Firma SUEZ už jednu s roční kapacitou 25 tisíc tun provozuje v Ostravě-Přívoze, to je pro místní region naprosto dostačující a místo budování druhého spalovny by postačovala pouze modernizace stávající. Životní prostředí na Ostravsku dlouhodobě trpí znečištěním z průmyslové výroby, těžby a dopravy, proto není třeba region bezdůvodně zatěžovat dalšími zdroji. Obzvlášť po havárii stávající spalovny ztrácí nový projekt na důvěryhodnosti. SUEZ kvůli úniku toxických látek z areálu zařízení musela zaplatit téměř milionovou pokutu [iii], [iv] a není záruky, že se situace nebude opakovat. Kolem projektu navíc vyvstává plno nejasností ohledně toho, jaký odpad se bude v zařízení pálit.

"V dokumentaci se hovoří převážně o zdravotnickém odpadu. Nicméně ani produkce tohoto odpadu nepokryje kapacitu spalovny s ohledem na nevyužité kapacity podobných zařízení v České republice. Otázkou je, zda v ní nakonec neskončí staré ekologické zátěže z celé republiky. Vybudováním tak velkého komplexu poklesne i snaha hledat jiné, pro životní prostředí příznivější způsoby zpracování nebezpečného odpadu," říká Jindřich Petrlík z Arniky.

"I v současné spalovně se likvidují mimo jiné vysoce nebezpečné odpady z chemičky v Ústí nad Labem anebo ze starých ekologických zátěží z míst mimo Moravskoslezský kraj. Místo spalování bychom přivítali nespalovací technologie, kterými lze čistit zdravotnické odpady a kontaminovanou zeminu ze starých ekologických zátěží nebo rozkládat složité chemické sloučeniny, " doplňuje Petrlík.

Veřejné projednání záměru dosud neproběhlo, ani není stanoveno jeho datum a ani není jisté, zda vůbec bude ministerstvem nařízeno. Lidé a obce z okolí však k záměru mohou podat připomínky a žádat veřejné projednání Ministerstvo životního prostředí do 4. února 2019.

Poznámky pro editory

[i] Aktuální stav ovzduší na mapě Air Quality Index: aqicn.org/city/czechrepublic/moravskoslezsky/ostrava-privoz

[ii] Dokumentace EIA: portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9201

[iii] cizp.cz: Pokutu téměř milion korun uložili inspektoři ČIŽP za únik zvlášť nebezpečných závadných látek do řeky Odry: www.cizp.cz/Pokutu-temer-milion-korun-ulozili-inspektori-CIZP-za-unik-zvlast-nebezpecnych-zavadnych-latek-do-reky-Odry.html

[iv] polar.cz: Do Odry unikly v Ostravě nebezpečné ropné látky:
polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000007998/do-odry-unikly-v-ostrave-nebezpecne-ropne-latky


Mohlo by vás zajímat:

Dnes se Nikola Carić sešel s Jiřím Koželouhem, který je členem Uhelné komise Zeleného kruhu. Jiří Koželouh se nás ptal na problémy významných zdrojů emisního zatížení na Ostravsku.
Řešili jsme mimo uhlíkovou neutralitu skládkování uhlí, koksárnu a skládku strusky v Liberty Ostrava a také jsme dlouze diskutovali nad významností a potřebností OKK...

Velmi nás těší, že si dlouhodobé snahy a konstantních názorů našeho předsedy Nikoly Cariće na spalovnu v Ostravě všímají tak významné organizace, jako je Arnika.