Zdroje znečištění

Zdroje znečišťování ovzduší se člení do tří základních kategorií:

 • bodové zdroje - jsou zastoupeny například komíny energetických zařízení, výduchy z technologických zařízení.
 • plošné zdroje - různorodá skupina zdrojů emisí jako např. kamenolomy, nádrže odpadních vod, čisticí stanice odpadních vod, průmyslové laguny, odkalovací nádrže, půdní filtry odvětrané do ovzduší, sídelní a průmyslové aglomerace apod. Často se plošnými zdroji emisí znečišťujících látek stávají i dějiště přirozených přírodních procesů jako je vulkanická činnost, lesní požáry, větrná eroze apod.
  K plošným zdrojům se někdy řadí i působení malých spalovacích zdrojů (komíny domácností).
 • liniové zdroje - významná skupina zdrojů emisí spojená s automobilovou dopravou (dálnice a frekventované silnice).

Emise

Emise jsou látky, které se vypouštějí ze zdroje, kterým může být například (komín průmyslové továrny) do atmosféry. Jejich množství se udává v µg/hod., µg/měsíc, µg/rok. Je udán emisní limit, který nám vyjadřuje nejvyšší přípustné množství znečišťujících látek vypouštěných ze zdroje do atmosféry.

Imise 

Imise jsou látky, které přicházejí k příjemci (populace organismů). Udávají se v µg/m3.
Existuje imisní limit, který nám udává nejvyšší přípustnou koncentraci znečišťujících látek v ovzduší. 

Smog

Smog je označení pro mimořádné znečištění ovzduší při nepříznivých meteorologických podmínkách. Při smogové situaci se v ovzduší hromadí škodlivé látky a dochází k překročení přípustných hodnot koncentrace těchto látek, což může mít negativní vliv na zdraví obyvatel. 

Smogová situace

je vyhlašována v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila:

 1. hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,
 2. hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
 3. dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 μg.m-3 ve dvou po sobě následujících dnech

a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. Při překročení informativní prahové hodnoty dochází k vyhlášení smogové situace.

Regulační prachová hodnota (dříve tzv. zvláštní imisní limit pro vyhlášení signálu regulace) je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila

 1. hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,
 2. hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo
 3. dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 μg.m-3 ve třech po sobě následujících dnech

a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací. Po překročení regulační prahové hodnoty dochází k regulaci vybraných zdrojů znečišťování.